میوها و سبزیجات و دانه ها

محصولات ویژه

همه محصولات ویژه
میوها و سبزیجات و دانه ها

رایحه های میوه ای فراتر از رایحه مرکبات (که در یک کلاس خود قرار دارند ) در سال های اخیر خود بسیار محبوب شده اند. رایحه های گیاهی غیر معمول تر هستند، گاهی اوقات از طریق توهم ارائه: به عنوان مثال میتوان توجه داشته باشید شلغم که ریزوم زنبق گاهی اوقات تولید می کند.

رایحه های میوه ای فراتر از رایحه مرکبات (که در یک کلاس خود قرار دارند ) در سال های اخیر خود بسیار محبوب شده اند. رایحه های گیاهی غیر معمول تر هستند، گاهی اوقات از طریق توهم ارائه: به عنوان مثال میتوان توجه داشته باشید شلغم که ریزوم زنبق گاهی اوقات تولید می کند.

بیشتر