کرم پودر 

کرم پودر

کرم پودر

از محبوبیت تا تعالی ... تقویت درخشندگی ، زیبایی آشکار به جای پنهان کردن یا تغییر شکل آن ... استاد نهان ، گرلن کیمیاگری جادویی خود را از روی طبیعت انجام می دهد ، هنری که آن راز را پنهان می کند. بدون تغییر چهره اصلاح می کند. هر کس آزاد است که داستان خودش را بگوید. هنر گرلن این است که به هر زنی فرصتی می دهد که زیبایی های فردی خود را نشان دهد.

بیشتر