Majda Bekkali 

Majda Bekkali

Majda Bekkali

مجدا بکالی در یک خانواده نجیب دیرینه از فس ، مراکش متولد شد.
او که از سنین کودکی تحت تأثیر هنر و رایحه قرار گرفته ، داستانهای شگفت انگیز از اجداد رویایی خود را بهمراه داشته است. فاتحان یا شفا دهنده های عرفانی ، سازندگان شهرهای مقدس یا شاهزاده خانم آمازیق ، مسافران یا مخالفان. امروز ، او خودش را به عنوان یک قصه گو می بیند.در هجده سال...

بیشتر

هیچ محصولی در این دسته وجود دارد

منو